Ochrona danych osobowych
Derklaracja dostępności
BIP

KONKURS FACEBOOKOWY: #domPEŁENkultury


Miejskie Centrum Kultury „Integrator” zaprasza do zabawy, pt. #domPEŁENkultury. Jak kulturalnie spędzasz czas w domu?

Z KSIĄŻKĄ, Z FILMEM, MALUJĄC, czy może TAŃCZĄC? Jeszcze inaczej? Jak? Prześlij nam zdjęcie lub film. Podziel się swoimi pasjami, by inspirować innych!

Dla wielu z nas przyszły trudne czasy... Dla dobra wspólnego zamykamy się w domach, by unikać niebezpieczeństw związanych z szalejącym coraz zuchwalej zagrożeniem epidemicznym. Jak odnaleźć się w świecie pędzących wydarzeń? Jak dobrze wykorzystać dany nam czas?

Wielu z nas stara się znaleźć pozytywne strony obecnej sytuacji. Jeszcze nigdy nie mieliśmy tyle czasu dla bliskich i odkładanych na boczny tor zainteresowań i pasji, na które wcześniej nie starczało czasu...

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE facebookowym #domPEŁENkultury. 

 

Jak to zrobić?

Należy zamieścić zdjęcie, kolaż zdjęć lub film (o długości do 60 sekund), pod postem konkursowym.

Zdjęcie należy tagować hasztagami: „#mckintegrator”, „#domPEŁENkultury”.

Masz czas do 26 marca 2020 r. do godz. 8.00.

Na szczęśliwców wskazanych przez jury czekają atrakcyjne nagrody!

 

 

Szczegóły w regulaminie: 

 

Skoczów, 19 marca 2020 r.


#domPEŁENkultury 
Regulamin konkursu

§ 1. Ustalenia ogólne
1.    Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator”.
2.    Celem konkursu jest promowanie twórczego spędzania czasu w domu w trakcie zagrożenia epidemiczenego,
- pobudzenie aktywności i inicjatywy wśród mieszkańców Gminy Skoczów,
- integracja lokalnych środowisk wokół idei obcowania z kulturą,
- wzajemna inspiracja na płaszczyźnie twórczych wartości,
- propagowanie korzystania w domu z szerokiego asortymentu dóbr kultury.
3.    Konkurs ma charakter otwarty. Udział w nim może wziąć każdy, z zastrzeżeniem § 5 ust 1.

§ 2. Ustalenia dotyczące zamieszczenia fotografii/ filmów
1. Każdy uczestnik może zamieścić jedno zdjęcie (kolaż zdjęć) lub film o długości do 60 sekund, pod postem konkursowym, opublikowanym na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w serwisie społecznościowym Facebook. Zdjęcie należy tagować hasztagami: „#mckintegrator”, „#domPEŁENkultury”. 
2. W Konkursie biorą udział zdjęcia i filmy oznaczone jako publiczne.
3. Zdjęcie musi zostać zamieszczone jako komentarz do posta konkursowego opublikowanego na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, w serwisie Facebook, do 26 marca 2020 r. do godz. 8.00. Zdjęcia i filmy zamieszczone po tym terminie nie będę mogły być nagrodzone.
4. Podczas wykonywania zdjęć/filmów należy zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Zdjęcia/filmy niecenzuralne, niezgodne z regulaminem serwisu Facebook, z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii mogą zostać usunięte z komentarzy i nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§ 3. Terminy i sposób przyznania nagrody głównej
1.    Organizator przyzna dwie, równorzędne nagrody główne oraz wyróżnienia.
1)    Pierwsza nagroda główna przyznana zostanie przez powołane w tym celu jury autorowi fotografii, która została zamieszczona jako komentarz do posta konkursowego opublikowanego na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, w serwisie Facebook, zgodne z § 2. Decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
2)    Druga nagroda główna przyznana zostanie przez powołane w tym celu jury autorowi filmu, który został zamieszczony jako komentarz do posta konkursowego opublikowanego na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator”, zgodne z § 2. decyzja jury jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do nadania wyróżnień autorom zdjęć i filmów.
3.    Ogłoszenie wyników nastąpi: w dniu 27 marca 2020 r. Wyniki zostaną opublikowane na stronie http://mckskoczow.pl/ oraz na oficjalnym fanpage-u facebookowym Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” .
4.    Nagrody będą wręczane w siedzibie Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” . Dokładany termin zostanie przekazany laureatom Konkursu.
5.    Zdjęcia zamieszczone po terminie określonym w § 2 ust. 4 nie będą brane pod uwagę w Konkursie.

§ 4. Wykorzystanie fotografii/filmu
1.    Zamieszczenie zdjęcia/filmu jako komentarza pod postem konkursowym, zamieszczonym na oficjalnym fanpage-u Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu.
2.    Jednocześnie osoba przesyłająca zdjęcie oświadcza, że posiada zgodę na upublicznienie wizerunku osób znajdujących się na zdjęciu.
3.    Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne umieszczanie przez Miejskie Centrum Kultury „Integrator”  nadesłanych na konkurs zdjęć/filmów (oznaczonych nazwą użytkownika) na stronie internetowej Organizatora i/lub fanpage'u w mediach społecznościowych i w materiałach informacyjno-promocyjnych, a także w lokalnej prasie. 
4.    Zamieszczenie zdjęcia/filmu konkursowego, nie może naruszać praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać majątkowych i osobistych praw autorskich. Osoba przekazująca prace konkursowe powinna posiadać zgodę osób, których wizerunki utrwalono na fotografiach do wykorzystywania tych wizerunków w zakresie opisanym w ust. 3. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wynikającymi z tytułu naruszenia praw określonych powyżej, osoba przekazująca zrekompensuje Organizatorowi, jako wyłącznie odpowiedzialna, koszty poniesione w związku ze skierowaniem przeciwko niemu roszczeń odszkodowawczych, zwalniając Organizatora od wszelkich zobowiązań, jakie powstaną z tego tytułu.
5.    Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Centrum Kultury „Integrator” 
w Skoczowie ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów (szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych, zob.: http://mckskoczow.pl/podstrona,1,o-nas.html). 
6. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem i zaakceptowaniem ogólnego obowiązku informacyjnego – RODO obowiązującego w MCK „Integrator”  (http://mckskoczow.pl/podstrona,1,o-nas.html).    

§ 5. Postanowienia końcowe
1.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu bezpośrednio zaangażowani w jego przygotowanie i organizację.
2.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
3.    Aktualny regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie głównej Miejskiego Centrum Kultury „Integrator” w Skoczowie (ul. Mickiewicza 9, 43-430 Skoczów) oraz na stronie internetowej http://mckskoczow.pl/.
4.    Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nimi związany.
5. Pytania dotyczące konkursu należy kierować na adres wojciech.grajewski@mckskoczow.pl.
 

 Pliki do pobrania:

86_202003dompelenkultury-regulamin1.pdf (401,67 KB) PDF